Všeobecné obchodné podmienky pre platformu premena.planeat.sk

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť Planeat, s.r.o., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, DIČ: 2024133518, IČ DPH: SK2024133518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100305/B, bankové spojenie: GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu/IBAN: SK2409000000005065355382 (ďalej len “Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti analýzy stravovacích návykov a tvorby personalizovaných stravovacích plánov.

Kontaktné údaje Poskytovateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť akúkoľvek sťažnosť, reklamáciu alebo podnet:

webové sídlo: www.planeat.sk

sídlo pre písomnú komunikáciu: Planeat, s.r.o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

email: info@planeat.sk

Tel.: +421903567351

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a zákazníkom na diaľku akceptáciou týchto VOP zákazníkom na webstránke www.premena.planeat.sk alebo https://premena.planeat.sk (ďalej len „Webstránka“). Zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami Planeat“ na Webstránke (ďalej len „Zákazník“).

Tieto VOP sa nevzťahujú na používanie Webstránok vo všeobecnosti, ktoré je predmetom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom Webstránky, ale len zmluvného vzťahu výslovne upraveného v týchto VOP.

2. Hlavné vlastnosti, charakter Služby a objednávka

Tieto VOP sa týkajú predaja programu premena.planeat.sk (ďalej len „Program” alebo „Premena”), prostredníctvom Webstránky. Hlavnou vlastnosťou Služby je, že umožňuje Zákazníkovi zakúpiť si členskú sekciu s online video obsahom podľa zvolených kritérií v elektronickej forme cez objednávkový systém odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Na Webstránke je uvedený podrobný opis ponúkaných programov, vrátane ceny.

Služby, ktoré Poskytovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje, vrátane poskytovaných Programov, majú len odporúčací charakter. Poskytovateľ neposkytuje v súvislosti s dodaním Programu žiadne poradenstvo ohľadom individuálneho zdravotného stavu Zákazníka a prípadných účinkov jednotlivých potravín na individuálny zdravotný stav Zákazníka. Výber Programu z ponuky Poskytovateľa je vo výlučnej kompetencii Zákazníka, pričom Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť tohto výberu pre konkrétneho Zákazníka a jeho individuálny zdravotný stav. V prípade alergie na niektorú zložku, ktorú recepty môžu obsahovať, je Zákazník povinný ju vynechať alebo nahradiť inou vhodnou ingredienciou.

Zákazník sám znáša náklady na pripojenie k sieti internet, ktoré je vyžadované pre objednanie Programu. Pre objednanie a používanie Programu je potrebné bežné pripojenie na internet a bežný internetový prehliadač. Služba sa neviaže na potrebu používať konkrétny softvér alebo operačný systém zo strany Zákazníka.

Zákazník má možnosť vybrať si podľa vlastného uváženia niektorý z Programov, resp. viacero Programov, ktoré sú zverejnené na Webstránke. K dispozícii sú aktuálne nasledujúce Programy:

Premena Nový rok
Súčasťou Programu Nový rok je aj možnosť objednať si eBook (jedálniček so zohľadnením energetického príjmu Zákazníka). eBooky sú dodávané v rozsahu minimálne 100 receptov rozdelených na 4 jedlá (raňajky, obed, snacky, večera). Niektoré recepty sa môžu opakovať v eBooku viackrát, ale v každej časti dňa (raňajky, obed, …) iba raz. Dôvodom je praktickosť práce s receptami v praxi – jedlo pripravené na raňajky (napr. muffiny) môže byť konzumované aj ako olovrant v prípade úpravy porcií pre každé jedlo dňa.

eBooky sú pripravené s ohľadom na energetické potreby každého Zákazníka v rozsahu 1 300 až 3 000 kcal. Príslušná energia je vypočítaná na základe údajov Zákazníka poskytnutých v objednávke Programu. Recepty nezohľadňujú diagnózy, alergie a intolerancia, ako ani chuťové preferencie Zákaznika. Pre takéto prípady je určený osobný produkt Basic, ktorý nie je v cene Programu.

V objednávke uveďte všetky povinné údaje, umožní nám to správne vám vypočítať energetickú hodnotu a porcie receptov. 

3. Dodacie podmienky

Program ako elektronický obsah bude Zákazníkovi dodaný, resp. sprístupnený až po uhradení celej ceny za objednaný Program na jeho e-mail uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Program na účet Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať, resp. sprístupniť Zákazníkovi Program najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za Program na účet Poskytovateľa. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie prehliadať webové stránky členskej sekcie Programu cez internet.

Facebook (FB) skupina je v programe iba doplnkovým bonusom. Zákazníkovi bez facebook konta nevzniká žiaden nárok na komunikáciu cez alternatívnu platformu alebo iné sociálne médiá. 

4. Povinnosti/Súčinnosť Zákazníka nutná pre poskytnutie Služby

Pre dodanie Programu sú potrebné nasledujúce vstupy od Zákazníka:

a) uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke;

b) zaplatenie ceny za objednaný Program podľa článku 5 týchto VOP.

5. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

Momentom akceptácie týchto VOP na Webstránke Zákazníkom je medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená zmluva v rozsahu, aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu, Zmluva je uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaj na diaľku“). Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, Zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 9 týchto VOP nižšie.

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Zákazníkovi Program a ako protiplnenie záväzok Zákazníka za Službu zaplatiť cenu za Službu, a to všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP. Účelom Zmluvy je poskytnutie online video obsahu.

Akceptácia týchto VOP je potrebná pre zadanie záväznej objednávky Programu Zákazníkom.

6. Platobné podmienky

Všetky ceny tovaru a služieb Poskytovateľa na Webstránke sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH, a obsahujú akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služieb, resp. Programu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na Webstránke Poskytovateľa, individuálne zľavy pre Zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce Poskytovateľa s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené a/alebo dohodnuté inak.

Zákazníkovi bude vystavená faktúra v elektronickej podobe, ktoré mu bude zaslaná na jeho e-mail uvedený v objednávke. Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto VOP musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Zákazník oprávnený požadovať opravu faktúry a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry.

7. Zodpovednosť Poskytovateľa

Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. Poskytovateľ dodáva Zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať Službu použiť tretie osoby – odborníkov – podľa vlastného výberu Poskytovateľa.

Poskytovateľ (ani odborníci, ktorých použije Poskytovateľ na dodanie Služby) nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Zákazníka. Ak je Poskytovateľom vybraný odborník poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, plnenie tejto Zmluvy odborníkom nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov, nakoľko eBook, resp. Služba nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona.

Na Službu sa podľa týchto VOP nevzťahuje žiadna záruka alebo prísnejšie podmienky, ako sú uvedené vyššie.

8. Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Zákazníkom). Zakúpený program je dostupný minimálne 2 mesiace od sprístupnenia poslednej kapitoly/týždňa v zakúpenom programe.

9. Poučenie o práve Zákazníka (spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný e-mail Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Zákazník môže ako oznámenie o odstúpení použiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP. Tieto VOP predpokladajú, že Služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Akceptáciou týchto VOP Zákazník žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služby pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Zákazníka, že ak bude Služba poskytnutá v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Zákazník s poukazom na § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaj na diaľku, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ak sa výslovne zmluvné strany nedohodnú inak.

10. Odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľom

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Zákazníkovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Prednosť majú Zákazníci, ktorí uhradili svoju objednávku skôr;
Zákazník neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;
tak ustanovuje osobitný predpis.
11. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Zákazníkovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je Zákazník povinný vytvorený eBook vrátiť Poskytovateľovi, avšak je povinný vytvorený eBook bezodkladne zlikvidovať vrátane všetkých jeho kópií a nesmie ďalej eBook využívať žiadnym spôsobom. V prípade, ak Zákazník poruší túto povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený voči Zákazníkovi uplatniť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 13 týchto VOP nižšie. Zákazník preto nebude znášať žiadne ďalšie náklady súvisiace s vrátením plnení (tovarov alebo služieb) Poskytovateľovi.

12. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať Zákazníkove osobné údaje v rozsahu podľa vyplnenia formulára zo strany Zákazníka v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, s ktorými sa Zákazník má možnosť oboznámiť pred akceptáciou týchto VOP. Všetky povinné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako aj podmienky uplatnenia žiadosti dotknutej osoby sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia.

13. Licenčné podmienky

Ak nie je uvedené inak, Program je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne Poskytovateľ.

Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa Program alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t. j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;
Zákazník nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Ak Zákazník poruší povinnosti podľa tohto článku 13 VOP, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, tým nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

Ak Zákazník nesúhlasí s týmito licenčnými podmienkami, prosíme, aby nepristupoval k objednaniu toho-ktorého Programu. Zakliknutím políčka „Záväzne objednať“ pred odoslaním objednávky dáva Zákazník najavo svoj súhlas s týmito licenčnými podmienkami a podmienkami používania Programov.

Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi nevýhradné právo zobrazovať Program neobmedzene, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Program bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Zákazníkovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

14. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Zákazník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Zákazník podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac informácií: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

15. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webstránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webstránke.

Akákoľvek komunikácia zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo e-mailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP.

Tieto VOP tvoriace Zmluvu medzi zmluvnými stranami budú uložené a kedykoľvek dostupné pre Zákazníka u Poskytovateľa v elektronickej podobe, vrátane všetkých verzií týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná na webstránke Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne ukončiť poskytovanie Služby. Zákazníkom na území Slovenskej republiky je Zmluva ponúkaná na uzatvorenie len v slovenskom jazyku.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.

Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax č. 02/58272 170

Tieto VOP sú platné a účinné od 25.3.2023.

 

Príloha č. 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Spoločnosť Planeat, s.r.o., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, DIČ: 2024133518, IČ DPH: SK2024133518 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100305/B, webové sídlo: www.planeat.sk, e-mail: info@planeat.sk

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

program …………..,

– Dátum objednania/dátum prijatia …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

– Adresa spotrebiteľa…………..

– Dátum …………..

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

1 Podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov na účely tohto zákona spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.